Hamnordning för Nyhamns Hamn

Antagna vid ordinarie årsstämma med Nyhamns Byalag 2015-02-07

Nyhamns Hamn ägs och förvaltas av Nyhamns Byalag och dess medlemmar.

Hamnen har som mål att hålla ett minsta medelvattendjup till fast botten på 1,8 m i insegling och yttre hamnbassäng, samt 1,0 m till fast botten i inre hamnbassäng. På grund av sanddrift kan emellertid inte detta mål alltid garanteras.

Medlemmarna samt övriga som har båtplats i hamnen, uppställningsplats eller redskapsbod inom hamnområdet skall rätta sig efter styrelsens direktiv och följande föreskrifter, hamnordningen:

 1. Hamnen fritages från allt ansvar för såväl båtar i hamnen, som annan egendom tillhörig båtplatsinnehavare, samt för sjösättning/upptagning.
 2. Båtplatsinnehavare skall inneha båtförsäkring som täcker skador på tredje man. Försäkringsbesked skall på begäran kunna uppvisas.
 3. Styrelsen, tillsammans med hamnmästaren, fördelar platserna i hamnen och på hamnområdet, i enlighet med stadgarna.
 4. Båtägare skall hålla båten i sjödugligt skick. Den skall ha sjövärdiga förtöjningar och vara väl avfendrad. FÖRTÖJ FÖR STORM!
 5. Båt som lämnats utan tillsyn, sjunkit, ej är försedd med tillräckliga förtöjningar eller fendrar, kan upptas genom hamnens försorg, på ägarens risk och bekostnad.
 6. För båtar, bodar och redskap som under ett år ej varit i bruk, men upptar areal i Hamnen, kan styrelsen efter beslut indra upplåten hamnplats/bod/uppställningsplats, oavsett om avgifterna erlagts.
 7. Upplåtelse av båt- och bodplats i andra hand är ej tillåtet.
 8. Båtplatsinnehavare som avser att skaffa annan båt, större eller mindre, skall i god tid meddela detta till hamnstyrelsen. Tillstånd kan endast meddelas efter styrelsebeslut, grundat på om lämpligt utrymme finns.
 9. Båtar, kärror och redskap skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer. Båtar, kärror och annat, som utan tillstånd, och/eller omärkta placeras inom hamnområdet och vars ägare ej kan spåras, bortforslas.
 10. Vinterupplagda båtar skall sjösättas före den 1 juni. Efter sjösättning skall båtägare städa sin plats, samt bortforsla uppställningsmateriel och avfall från vårutrustningen. Observera att vid slipning av bottenfärg skall slipdamm uppsamlas och därefter behandlas som miljöfarligt avfall.
 11. Hamnens släpställe (slipen) får ej belamras med kvarstående båt, vagn eller andra föremål. För nödvändiga reparationer kan dock båt få stå kvar, förutsatt att tillräckligt utrymme för passage medges. Tillstånd ges av hamnmästaren.
 12. Båtplatserna är numrerade och varje plats har åsatts längd och bredd.
 13. Båtplatshyra och andra avgifter gäller för kalenderår.
 14. Tillfällig sommaruppställning på land gäller under perioden 1 maj – 30 sept.
 15. Hamnen tillhandahåller CEE-eluttag på kajerna. 230 V, 10 A med jordfelsbrytare vid el-centralen. Användare skall själv installera en kWh-mätare i sin båt och årligen i december uppge årsförbrukning till hamnmästaren. Om kWh-mätare saknas tas fast avgift ut i enlighet med ”Hamntaxor Nyhamns Byalag”. Verktyg och apparater skall vara skyddsjordade och dubbelisolerade.
 16. Fordonstrafik inom hamnområdet skall begränsas till transport av tyngre material, fiskhantering o.dyl. Cykelåkning på kajer och bryggor är ej tillåtet.
 17. Hamnen äger ett antal fiskebodar för förvaring av redskap etc. Bodplatsinnehavare har att:
  • Underhålla boden enligt hamnens direktiv.
  • Erlägga årlig hyra för platsen.
  • Alltid hålla bod och omgivning i ett städat och prydligt skick.
 18. I gemensamt intresse åläggs envar:
  • Att hålla snyggt och ordning inom hamnområdet.
  • Att ej kasta avfall av något slag i hamnen.
  • Att ej framföra båt med högre hastighet än 2 knop i hamnen.
 19. För båt- och bodplatsinnehavare som bryter mot ovanstående föreskrifter, vare sig genom försumlighet eller avsiktligt, eller vägrar efterkomma av hamnmästaren meddelade anvisningar, eller eljest orsakar oordning, äger hamnstyrelsen efter beslut indraga upplåten uppställningsplats. Hamnstyrelsen äger även vidta annan åtgärd som påkallats av det inträffade. Detta gäller för varje person som vistas inom hamnområdet.